Zásady ochrany osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Já, Martin Kubát, IČ: 754 20 091, se sídlem Zlín, Zelinova 7012/76005 (dále jen „Martin Kubát“) bych Vás tímto rád informoval o tom, jak zpracovávám Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní firma: Martin Kubát
IČ: 754 20 091
Sídlo: Zlín, Zelinova 7012/76005
Můžete se na mě kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese info@investicekubat.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno, e-mailová adresa.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás: Meta Platforms, LinkedIn, Sklik, Google. Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:
právo na přístup k osobním údajům
právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
právo na omezení zpracování osobních údajů
právo na přenositelnost osobních údajů
právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
právo vznést námitku
Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to
písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu info@investicekubat.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na
dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

ÚČINNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 12. 2023 a jsou k dispozici online na našich webových
stránkách.
Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech
podstatných změnách.