Dějiny okem investic

Pojištění – Stvořeno investory (Starověk)

Od Chammurapiho po moderní investiční trhy

Při zkoumání historie a počátků pojištění se často zaměřujeme na samotný koncept rizikového managementu. Avšak, tento pohled by měl být rozšířen, o další hlavní roli, kterou při formování pojišťovacího průmyslu hrály investice. Ty nejenže poháněly inovace v pojištění, ale byly také primárním důvodem pro jeho vznik. Pojištění, v jeho raných formách, bylo nástrojem pro ochranu majetku a investovaného kapitálu, zejména v oblastech obchodu a námořní přepravy.

STAROVĚKÝ BABYLON A CHAMMURAPIHO ZÁKONÍK

Zkuste si to představit, 18. století před naším letopočtem, starověký Babylon. Tam, v srdci jedné z nejstarších civilizací, naleznete první známky pojištění. V té době obchodníci posílali své zboží karavanami velbloudů či oslů. Riskovali, že je oloupí lupiči či se karavana ztratí nebo uhyne v bouři. Tady přichází na scénu Chammurapiho zákoník. Starobylý seznam pravidel, který zahrnoval i něco jako pojištění. Obchodníci mohli přenést toto riziko na investory, kteří výměnou za malý poplatek přislíbili, že případné ztráty pokryjí. Obchodníci se tak mohli vydat na výpravu, aniž by se museli tolik obávat případných problémů a z nich vzniklých ztrát. A věřte nebo ne, to byly začátky pojištění, jak jej známe dnes!

ŘECKÉ A ŘÍMSKÉ NÁMOŘNÍ PŮJČKY

Přesuneme se teď do starověkého Řecka a Říma, kde pojištění dostalo trochu námořního nádechu. Představte si, že jste obchodník v té době a chcete poslat své zboží přes moře. Ale co když vaši loď sežerou mořské příšery? Fakticky spíše potopí bouře nebo piráti, ale tehdy věřili i na příšery. Tady přicházely na scénu koncept známý jako “námořní půjčky”.

Tato půjčka byla specifická tím, že pokud loď na své výpravě ztroskotala nebo byla zničena, obchodník (dlužník) nemusel vrátit půjčenou částku investorovi (věřiteli). Tento způsob půjčky byl v podstatě ranou formou pojištění proti námořním rizikům. Investoři, kteří poskytovali tyto půjčky, tak podstupovali vysoké riziko. Ovšem v případě úspěšné obchodní cesty mohli očekávat vysoký zisk. Úroková sazba na tyto půjčky bývala vysoká, aby odrážela riziko ztráty investice. Tento systém umožnil obchodníkům podnikat riskantnější námořní expedice, aniž by riskovali vlastní finanční ztráty v případě neúspěchu.

To byla tehdejší verze pojištění – riskujete, ale víte, že vás někdo kryje. A to byl zase jeden krok vpřed v příběhu pojištění!

SPOLKY A POHŘEBNÍ POKLADNY

Ve starém Řecku a Římě se formovaly spolky, jako byly sdružení obchodníků nebo pohřební pokladny řemeslníků a vojáků. Fungovaly na principu vzájemné pomoci a ochrany. Členové těchto sdružení platili poplatky, které jim v případě potřeby, jako byla ztráta zboží na moři, zběhlý otrok nebo smrt člena, poskytovaly finanční podporu. Tyto organizace tak představovaly ranou formu pojištění, kde se riziko a náklady rozdělovaly mezi všechny členy.

STŘEDOVĚK A VZESTUP CECHŮ

Ve středověku cechy hrály významnou roli v ochraně majetku svých členů. Tyto organizace poskytovaly vzájemné finanční zabezpečení v případě neštěstí, jako byl požár nebo nemoc. Cechovní fondy byly primitivní formou pojištění, kde členové cechu investovali do společného fondu, který pak byl využit k ochraně jejich majetku a obchodních zájmů.

Uvádí se, že nejstarší dochované pojistné smlouvy jsou námořní pojistné smlouvy z roku 1347 z Janova či z Pisy z roku 1385. Ty již měly jasně definované riziko a platbu předem.

VELKÝ POŽÁR V LONDÝNĚ A VZNIK MODERNÍHO POJIŠŤOVNICTVÍ

Velký požár v Londýně v roce 1666 byl klíčovým momentem, který stimuloval vznik moderního pojišťovnictví. Po této katastrofě se objevily první pojišťovny, které nabízely pojištění majetku proti požáru. Tento krok reprezentoval evoluci pojištění z individuálních a neformálních dohod na organizovaný průmysl s regulovanými pojistnými produkty. Takto se pojištění stalo nástrojem pro ochranu investic do nemovitostí a podnikání.

LLOYD’S OF LONDON A NÁMOŘNÍ POJIŠTĚNÍ

V 17. století se v Londýně formoval Lloyd’s of London, který se stal centrem námořního pojištění. Edward Lloyd, majitel kavárny, kde se scházeli obchodníci, kapitáni a investoři, vytvořil prostředí, kde mohly být sjednány pojišťovací smlouvy pro námořní expedice. Tato praxe nejenže ochraňovala investice do námořního obchodu, ale také umožnila investorům diverzifikovat svá portfolia skrze investice do různých lodních výprav.

FUNKCE POJIŠTĚNÍ V INVESTICÍCH DNEŠNÍ DOBY

V současné době má pojištění klíčovou roli ve světě investic, a to nejen ve smyslu tradiční ochrany majetku, ale i v kontextu sofistikovaných finančních strategií. Jedním z nejvýraznějších příkladů je zajištění měnového rizika. Investoři, kteří vloží kapitál do aktiv v cizí měně, čelí riziku měnových kurzových výkyvů. S využitím měnových derivátů, jako jsou forwardy, futures či opce, mohou tito investoři „pojistit“ své investice proti nepříznivým pohybům směnných kurzů. Jinými slovy, domluví si za určitý poplatek konkrétní kurz bez ohledu na jeho reálný vývoj, což jim umožňuje lepší kontrolu nad celkovým rizikem portfolia.

Pojištění se také stává důležitým nástrojem v oblasti nemovitostních investic, zejména ve formě pojištění majetku a odpovědnosti. To chrání investory před finančními ztrátami spojenými s poškozením majetku nebo právními spory.

V rámci korporátní sféry se pojištění používá k zajištění různých operativních a obchodních rizik, což napomáhá stabilnímu rozvoji podnikání a ve výsledku i hodnotě akcií společnosti.

Z tohoto pohledu se pojištění stalo nezbytným nástrojem pro moderní investory, umožňující jim efektivně řídit a minimalizovat rizika spojená s jejich investičními rozhodnutími. Doslova přenáší tato rizika na jiný subjekt, pojišťovnu. 

ZÁVĚR A PONAUČENÍ

Historie pojištění ukazuje, jak úzce je tento sektor propojen s investicemi a ochranou majetku. Od starověkých civilizací až po moderní finanční trhy, pojištění vznikalo a vyvíjelo se jako nástroj pro sdílení a snižování rizik spojených s obchodními a investičními aktivitami.

Tento vývoj nejenže poskytuje zajímavé historické vhledy, ale také pokládá základ pro pochopení současných finančních mechanismů a strategií pro řízení investičních rizik.

Pojištění již není jen o ochraně majetku, ale o sofistikovaném řízení rizik, což je klíčové pro úspěch v dnešním komplexním investičním prostředí.

A tohle už jste četli?

1500 let stará investiční strategie – Talmud portfolio

Co mají společného Mercedes, židovské učení a naivní diverzifikace? Správné rozložení majetku je klíčový krok při jeho ochraně. Sázka na jednu kartu se nevyplácí. A to ani v jednom extrému. Výraznou konzervativností vám zničí majetek inflace…nebo taky plíseň :-)...

Krvavé diamanty

Diamanty. Tyto krystaly zachycující světlo a okouzlující svojí jedinečností. Jsou symbolem luxusu, majestátu a neotřesitelné hodnoty. Slibují nejkoncentrovanější bohatství a bezpečí. Od nepaměti jsou oslavovány v pohádkách a příbězích, a zdobí korunovační klenoty. Na...

Ztracené dekády

Investice do akciových trhů, a zejména do indexů jako třeba S&P 500, je často vnímána jako jistá cesta k úspěchu. Tento pohled je často podporován finančními médii, influencery a dokonce reklamami, které často vyzdvihují tento index S&P 500 jako "nejlepší...

Když jsou experti úplně vedle

Dnes končíme letošní rok. O půlnoci vstupujeme do nového roku plni nadějí a očekávání. Pro investory a finanční analytiky je to období plné předsevzetí a predikcí. Historie nám však ukazuje, že i nejzkušenější a nejuznávanější experti mohou být někdy úplně vedle. V...

Martin Kubát

Autor

Jednou měsíčně vám pošleme nejnovější články. Zaregistrujte se k odběru.

Archiv